MinimiseTies

  ASV Shell Game Scores Result
1 Krzysztof Machocki Graham Caskie 10-15 8-15 7-15 0-3
2 Sean Murray Tom Govan 4-15 5-15 7-15 0-3
3 Stephanie Strange Ben Talbot 4-15 8-15 7-15 0-3